k2-seo

Contingut duplicat en K2

El component per a Joomla K2 ens permet una gestió avançada dels nostres articles, afegint funcionalitats extra que no disposem en el gestor continguts de Joomla!. El problema ens arriba quan les ferramentes per a webmasters de Google ens avisa de que aquest component esta creant contingut duplicat, seguidament expliquem la solució al problema.

Hi ha que modificar el codi d’alguns dels fitxers del template de K2, per a realitzar aquestes modificacions recomanem fer un override o documentar els canvis que es van a realitzar per a evitar problemes en futures actulitzacions del component.

Per als articles de K2 hi ha que modificar el fitxer components/com_k2/templates/default/item.php on afegirem el següent codi:

<?php
if ($this->item->link!= JRequest::getURI()) JApplication::redirect($this->item->link,'','' ,true);
?>

Per a les categoríes de K2 hi ha que modificar el fixtercomponents/com_k2/templates/default/category_item.php on afegirem el següent codi:

<?php
$this->original_link = JRoute::_(K2HelperRoute::getCategoryRoute(JRequest::getVar('id'),
0));
if (JRequest::getInt('start') > 0) $this->original_link .= "?start=" . JRequest::getVar('start');
$this->real_link = JRequest::getURI();
if ($this->original_link != $this->real_link) JApplication::redirect($this->original_link,'','' ,true);
?>
Aquests canvis redirigran totes les URL’s a una sola URL.

Si tenim instal·lat el component Xmap Sitemap Generartor, també tindrem un problema amb les URL’s de K2, per a solucionar-lo hi ha que fer uns canvis en els fictxers del plugin de K2 per a Xmap.

Tenim que modificar el fitxer com_k2.php que es troba normalment al directori plugins/xmap/com_k2.

Canviarem la següent línea que es troba a la 317 aproximadament:

$node->link = 'index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id='.$row->id.':'.$row->alias;

Per

$node->link = 'index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id='.$row->id.':'.$row->alias . '&Itemid=' .$parent->id;

Per a les url’s de les categoríes, canviarem la següent línea que es troba a la 323 aproximadament:

$node->link = 'index.php?option=com_k2&view=item&id='.$row->id.':'.$row->alias;

Per

$node->link = 'index.php?option=com_k2&view=item&id='.$row->id.':'.$row->alias . '&Itemid=' .$parent->id;

Si desitjem que Google no indexe les etiquetes de K2, que són cosiderades com contingut duplicat, deguem d’afegir la següent línea al fitxer robots.txt:

Disallow: */itemlist/tag/*

Realitzant totes aquestes accions millorarem el SEO de la nostra web amb Joomla! i K2.