wp-config

Optimitzar WordPress: l’arxiu wp-config.php

L’arxiu de configuració de WordPress és wp-config.php, on es defineixen constants i es donen determinades instruccions PHP. Aquest fitxer no s’ha de canviar de forma arbitrària i s’ha de tenir en compte que el lloc més adequat per afegir constants i funcions és abans de la línia de comentari:

/* Això és tot, prou d'editar - que publiqueu de gust! */ 

Si es repassa este arxiu es podran vore diverses seccions, entre les quals cal destacar la configuració de la base de dades (nom de la base de dades, usuari, contrasenya, host, codificació de caràcters, ordre de joc de caràcters i prefix de les taules), que vénen donades per les següents dades:

 • DB_NAME: Nom de la base de dades
 • DB_USER: Nom de l’usuari amb permisos
 • DB_PASSWORD: Clau d’accés de l’usuari amb permisos
 • DB_HOST: Host de la base de dades, que generalment és localhost
 • DB_CHARSET: Mapa de caràcters per defecte de la base de dades. Normalment s’utilitza utf8
 • DB_COLLATE: Ordre de joc de caràcters. No convé indicar-ho
 • $table_prefix: Prefix que portaran les taules de la base de dades per a distingir-les d’altres taules d’altres instal·lacions. Convé utilitzar un prefix diferent de ‘wp_’ per qüestions de seguretat

i les claus úniques d’autenticació:

 • AUTH_KEY
 • SECURE_AUTH_KEY
 • LOGGED_IN_KEY
 • NONCE_KEY
 • AUTH_SALT
 • SECURE_AUTH_SALT
 • LOGGED_IN_SALT
 • NONCE_SALT

que fan que el lloc siga més difícil de hackejar i trencar la seva seguretat a causa d’aquestes claus secretes aleatòries que s’afegeixen a les contrasenya d’accés.

Una altra dada que s’afegeix és la constant de manera de depuració, que ve inactiva per defecte, i que pot ser activada per al cas d’estar en un entorn de desenvolupament per veure els avisos:

 • WP_DEBUG, amb el codi
define('WP_DEBUG', true);

Amb la finalitat d’optimitzar de forma simple la nostra instal·lació de WordPress sense afegir un plugin, podem definir unes constants que ajuden a este propòsit. És convenient afegir cadascun dels següents ajustos de forma independent i vore el seu resultat en producció, abans de deixar-los de forma definitiva al nostre arxiu wp-config.php.

WP_CACHE: Permet activar la memòria catxe d’objectes de WordPress mitjançant el codi:

define('WP_CACHE', true);

WP_HOME i WP_SITEURL: permeten definir les rutes de l’espai web, en lloc de recuperar-les de la base de dades.

define('WP_HOME', 'http://misitio.com');
define('WP_SITEURL', 'http://misitio.com');

Per optimitzar la base de dades, de manera que limite el nombre de revisions d’entrades, podem utilitzar el següent codi, on n és el nombre de revisions:

define('WP_POST_REVISIONS', n);

I si no es vol que guarde revisions podem afegir el codi:

define('WP_POST_REVISIONS', false);

Pel que fa a la paperera d’entrades, pàgines i comentaris podem indicar el període de buidatge, que per defecte és 30 dies, per un període diferent amb el codi següent, on n és el nombre de dies:

define('EMPTY_TRASH_DAYS', n);

Altres funcionalitats que es poden activar en WordPress i així no instal·lar plugins d’optimització és la de comprimir el contingut de determinats arxius estàtics (CSS i JavaScript), concatenar els JavaScript i forçar la compressió gzip. Això es pot fer mitjançant el següent codi

define('COMPRESS_CSS', true);
define('COMPRESS_SCRIPTS', true);
define('CONCATENATE_SCRIPTS', true);
define('ENFORCE_GZIP', true);

A més del que s’ha indicat, que és molt bàsic, es poden realitzar altres operacions que poden millorar l’ús de WordPress, i la informació pot ser ampliada al web oficial de WordPress.org.