Quins són els tipus de llenguatges de programació més comunes i com classificar-los?

Quins són els tipus de llenguatges de programació més comunes i com classificar-los?

De manera general, un llenguatge de programació és el conjunt de codis i símbols emprats, sota unes certes regles, per a conformar l’estructura d’una aplicació informàtica o dels diferents tipus de pàgines web.  

Són centenars els llenguatges de programació que existeixen. Encara que alguns es troben en desús i altres tenen aplicacions molt específiques: en les apps, per a desenvolupar una pàgina web, en projectes d’intel·ligència artificial, etc. 

Per això és de gran importància reconéixer quins són els tipus de llenguatges de programació més comunes i com es classifiquen?

Classificació dels llenguatges de programació

Els llenguatges de programació poden classificar-se mitjançant diversos criteris. Sent la classificació més àmplia la que té en compte el nivell en el qual treballa el codi: baix, mitjà i alt.

Els codis d’alt nivell es troben més pròxims al llenguatge humà, mentre que els de baix nivell estan més prop del llenguatge dels ordinadors. D’acord amb aquesta classificació, tenim:

Llenguatge de baix nivell

Aquest tipus de llenguatge s’utilitza per a crear instruccions detallades per al maquinari. És molt usat en els sistemes operatius, drivers i controladors. Dins d’aquesta categoria es troba:

  • El llenguatge màquina. Aquest llenguatge està constituït per el codi binari (base 0 i 1). És el llenguatge més antic i el que és comprés directament pels ordinadors. Tot llenguatge ha de ser traduït al codi binari perquè siga llegit per l’ordinador o dispositiu.  
  • El llenguatge assemblador. Posseeix funcions similars a les del llenguatge màquina, amb la diferència que pot ser comprés i escrit fàcilment per humà. És un llenguatge intuïtiu i més curt.

Llenguatge de mig nivell

Aquest és un llenguatge que executa accions de major complexitat que els de baix nivell. Encara que, sovint, el llenguatge de mig nivell és denominat també de baix nivell. Això es deu al fet que depén del llenguatge assemblador perquè ho entenguen els ordinadors.

En aquest nivell trobem els llenguatges C i el C++, molt utilitzats per al desenvolupament de sistemes operatius, en la creació de sistemes integrats, jocs, loT, etc.

Llenguatge d’alt nivell

És el llenguatge en el qual s’empren termes similars als de la parla quotidiana, com “si”, “imprimir”, etc. Per això és més senzill d’entendre en termes humans.

Per a ser executat per ordinadors, ha de ser adaptat al llenguatge màquina mitjançant un compilador o traductor.

Un gran percentatge de llenguatges de programació són d’alt nivell, com Java, Python o PHP, entre altres.  

Els llenguatges de programació més comunes

A continuació, et vam mostrar alguns dels llenguatges de programació més comunes. Encara que, sense cap ordre en específic, ja que el seu ús pot variar, depenent de la seua aplicabilitat a una mena de desenvolupament en específic o al coneixement o destresa del desenvolupador.

1. Python

Una de les raons de la gran popularitat de Python és la facilitat que presenta per a ser utilitzat per principiants en el desenvolupament de programes simples. 

Encara que, realment, és un llenguatge que pot ser utilitzat per a qualsevol desenvolupament web i aplicació, sent especial per a les tecnologies d’anàlisis de dades i d’intel·ligència artificial amb aprenentatge automàtic.

Python és un llenguatge d’alt nivell llançat l’any 1991, caracteritzant-se per comptar amb una enorme i completa llibreria i per ser compatible amb diversos paradigmes de programació: paradigma funcional, paradigma procedimental, etc.

2. Java

Entre els principals tipus de llenguatges de programació es troba Java. És el codi més utilitzat en el desenvolupament d’aplicacions de tipus empresarial. Va ser creat en 1995 i, a partir d’aqueix any, ha sigut un dels més de confiança, escalables i segurs en el sector informàtic.

Entre les seues característiques més notòries es troben: la compatibilitat amb les versions antigues, la portabilitat, l’alt rendiment i la independència de plataforma. Sent aquesta última la responsable que puga executar-se en diversos ambients d’ordinadors (Windows, Linux, Macintosh) o en dispositius mòbils, mitjançant JVM.

3. JavaScript

JavaScript es tracta d’un llenguatge informàtic d’alt nivell i multiparadigma. És el principal codi utilitzat per a la programació web del frontend, servint per al control de les funcionalitats interactives de les pàgines web (alertes, finestres emergents, esdeveniments, etc.).

Per al desenvolupament d’aplicacions que han d’executar-se en diversos dispositius o sistemes (núvol, telèfons intel·ligents, microcontroladors…), JavaScript és la millor opció entre els tipus de llenguatges de programació.

Una de les diferències entre Java i JavaScript és que, mentre el primer s’executa només amb una compilació explícita, el segon no la necessita.

4. C/C++

Els llenguatges de programació C i C++ són de baix nivell, sent C dirigit per a un programador avançat, mentre que C++ pot ser emprat per un principiant.

C va ser creat en els ’70. Mentre C++ és llançat quasi una dècada després, sent una extensió del llenguatge C, però amb característiques addicionals, com la seua orientació a objectes.

Tots dos llenguatges presenten un rendiment ultraràpid. Sent aquesta una de les principals raons per les quals encara s’empren en el desenvolupament de sistemes operatius, diverses aplicacions de sistema, núvol, sistemes integrats, sistemes en temps real, etc.

5. PHP

PHP (preprocessador d’hipertext) és un dels tipus de llenguatge de programació de codi obert i multiplataforma, per la qual cosa pot executar-se en diversos sistemes operatius (Unix, Linux; Windows, etc).

PHP és un codi ràpid i simple. És molt utilitzat en el desenvolupament de pàgines web dinàmiques, fins i tot en els sistemes de gestió de continguts com WordPress. També en les aplicacions web i en les plataformes per a e-commerce.

6. SQL

SQL, o Structured Query Language, és un dels codis de programació de major importància. Sent el responsable de la creació i administració de bases de dades i taules per al emmagatzematge d’informació.

A més, gràcies al SQL es generen els sistemes de gestió de base de dades relacionals, tan necessaris en el sector industrial.

Alguns dels tipus de llenguatges de programació presenten major o menor complexitat que uns altres. Els de més alt nivell poden ser més senzills per als programadors principiants. Per descomptat, si posseeixes habilitats, sempre serà una opció formar-te en aquest camp i en el llenguatge que desitges. En Doowebs, la teua empresa de desenvolupament i disseny web a València, t’assistim en la programació de la teua pàgina web, e-commerce, blogs personals i tota aplicació que tingues al cap.