grunt

Utilitzar Grunt per automatitzar processos

Grunt és un task runner de JavaScript, una eina utilitzada per realitzar automàticament tasques freqüents com minificació, compilació, proves unitàries i linting.

Utilitza una interfície de línia d’ordres per executar tasques personalitzades definides en un arxiu (conegut com Gruntfile). Grunt es distribueix a través de NPM i compta amb multitud de complements disponibles.

Abans de començar, convé actualitzar NPM (Llibreria de programari, instal·lador i gestor de paquets), amb el comand:

npm update -g npm

Instal·lem el CLI (Command Line Interface) de grunt de forma global:

npm install -g grunt-cli

Ens desplacem a la carpeta del projecte (p.e. cd [nom-del-projecte]), des done preparem el projecte Grunt, creant el fitxer package.json, mitjançant la ordre:

npm init -y

Després instal·lem Grunt, generant les dependències:

npm install grunt --save-dev

En aquest punt, podem instal·lar els complements (tasques) que volem utilitzar en el nostre projecte, podem instal·lar les següents, dependent quines tasques volem utilitzar:

 • Eliminar fitxers i carpetes:
  npm install grunt-contrib-clean –save-dev
 • Concatenar fitxers:
  npm install grunt-contrib-concat –save-dev
 • Comprimir fitxers CSS:
  npm install grunt-contrib-cssmin –save-dev
 • Compilació fitxers Sass a CSS:
  npm install grunt-contrib-Sass –save-dev
 • Minificar fitxers JavaScript:
  npm install grunt-contrib-uglify –save-dev
 • Executar tasques predeterminades quan s’afegeixen, modifiquen o eliminen determinats fitxers:
  npm install grunt-contrib-watch –save-dev
 • Minificar imatges de format PNG, JPEG, GIF i SVG:
  npm install grunt-contrib-imagemin –save-dev
 • Validar fitxers amb JSHint:
  npm install grunt-contrib-jshint –save-dev
 • Copia fitxers:
  npm install grunt-contrib-copy –save-dev
 • Prefixar fitxers CSS:
  npm install grunt-autoprefixer –save-dev
 • Transferir fitxers usant FTP:
  npm install grunt-ftp-push –save-dev
 • Sincronitzar l’explorador:
  npm install grunt-browser-sync –save-dev

Ara queda definir en el fitxer Gruntfile.js les tasques concretes. En aquest fitxer tenim per una banda les tasques (grunt.initConfig), la càrrega dels complements (grunt.loadNPMTasks) i el registre de tasques (grunt.registerTask).

module.exports = function(grunt) {
 grunt.initConfig({
  sass: {
   dev: {
    files: {
     'src/style.css': 'src/sass/style.scss'
    }
   },
   dist: {
    options: {
     style: 'compressed',
     sourcemap: 'none'
    },
    files: [{
     expand: true,
     cwd: 'src/sass',
     src: ['.scss'],
     dest: 'src',
     ext: '.css'
    }]
   }
  },
  autoprefixer: {
   options: {
    browsers: ['last 2 version','ie 10'],
    grid: true
   },
   dist: {
    files: [{
      expand: true,
      cwd: 'src',
      src: 'style.css',
      dest: 'src',
      ext: '.pre.css'
    }]
   }
  },
  cssmin: {
   dist: {
    src: 'src/style.pre.css',
    dest: 'dist/style.css'
   }
  },
  clean: {
   dist: {
    src: ['dist/']
   },
   uploads: {
    src: ['dist-uploads/']
   }
  },
  concat: {
   options: {
    separator: ';',
   },
   js: {
    src: ['src/js/.js','!src/js/built.js'],
    dest: 'src/js/built.js'
   }
  },
  uglify: {
   dist: {
    files: [{
     expand: true,
     cwd: 'src/',
     src: 'js/.js',
     dest: 'dist/',
    }]
   }
  },
  imagemin: {
   dist: {
    files: [{
     expand: true,
     cwd: 'src/',
     src: ['/.{png,jpg,gif,svg}'],
     dest: 'dist/'
    }]
   },
   uploads: {
    files: [{
     expand: true,
     cwd: 'uploads/',
     src: ['/.{png,jpg,gif,svg}'],
     dest: 'dist-uploads/'
    }]
   }
  },
  copy: {
   dist: {
    expand: true,
    cwd: 'src/',
    src: ['/.php'],
    dest: 'dist/'
   },
   style: {
    expand: true,
    cwd: 'src/',
    src: ['style.css'],
    dest: 'dist/'
   },
   localhost: {
    expand: true,
    cwd: 'dist/',
    src: ['/'],
    dest: 'c:/xampp/htdocs/wordpress/wp-content/themes/proyecto/'
   }
  },
  ftp_push: {
   options: {
    host: 'ftp.proyecto.com',
    username: 'user',
    password: 'pass',
    dest: 'proyecto',
   },
   dist: {
    files: [{
     expand: true,
     cwd: 'dist/',
     src: ['/'],
     dest:'wp-content/themes/proyecto/'
    }]
   },
   uploads: {
    files: [{
     expand: true,
     cwd: 'dist-uploads/',
     src: ['/'],
     dest:'wp-content/uploads/'
    }]
   }
  },
  browserSync: {
   dev: {
     bsFiles: {
      src : ['c:/xampp/htdocs/wordpress/wp-content/themes/proyecto//']
     },
     options: {
      watchTask: true,
      proxy: 'localhost/proyecto',
     }
   }
  },
  jshint: {
   dev: ['src/js/.js']
  },
  watch: {
   options: {
    livereload: true
   },
   sass: {
    files: ['src/sass/style.scss'],
    tasks: ['sass:dev']
   },
   diststyle: {
    files: ['src/style.css'],
    tasks: ['clean:dist','copy:style','copy:localhost']
   },
   js: {
    files: ['src/js/.js'],
    tasks: ['jshint:dev']
   }
  },
 });

 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-sass');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-clean');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-concat');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-uglify');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-imagemin');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-copy');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-browser-sync');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-jshint');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-cssmin');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-ftp-push');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-autoprefixer');
 
 grunt.registerTask('default',['browserSync:dev','watch:sass','watch:diststyle']);
 
 grunt.registerTask('distribute',[
  'clean:dist',
  'autoprefixer:dist',
  'cssmin:dist',
  'uglify:dist',
  'imagemin:dist',
  'copy:dist'
  ]);

 grunt.registerTask('pushweb',['ftp_push:dist']);

 grunt.registerTask('pushuploads',['clean:uploads','imagemin:uploads','ftp_push:uploads']);

 grunt.registerTask('pushlocal', ['copy:localhost']);

};

Per executar una tasca (p.e., distribute):

grunt distribute

En aquest cas, aquesta tasca realitza el següent:

 1. Elimina els fitxers de la carpeta dist.
 2. Autoprefija el fitxer CSS style.css de la carpeta src, generant el fitxer style.pre.css.
 3. Minimitza el fitxer style.pre.css, generant el fitxer style.css a la carpeta dist.
 4. Minimitza els arxius js de la carpeta src/js a la carpeta dist/js.
 5. Minimitza els arxius d’imatge de formats png, jpg, gif i svg de la carpeta src i les seves subcarpetes de la carpeta dist.
 6. Copia els fitxers de la carpeta dist a la carpeta del nostre projecte c:/xampp/htdocs/wordpress/wp-content/themes/projecte /.

Si executem grunt, es carreguen les tasques per defecte (default), que en aquest cas carrega el sincronitzador de l’explorador i l’observador (watch), que compila els fitxers Sass a CSS.

Si volem executar una tasca concreta, per exemple, pujar el nostre projecte local al nostre servidor web (p.e., ftp.proyecto.com), executem:

grunt pushweb

Si volem que la tasca de compilació es faci sempre que s’observen canvis en els fitxers Sass, executem la ordre:

grunt watch:sass

en el qual hem indicat la tasca i el seu target específic a executar.

Si volem buidar la carpeta dist-uploads:

grunt clean:uploads

Si volem minimitzar les imatges de la carpeta uploads i passar-les a la carpeta dist-uploads:

grunt imagemin:uploads

Modificant el fitxer Gruntfile.js podem generar noves tasques, redefinir i adaptar-les al nostre projecte en concret, de manera que automatitzar tasques repetitives que realitzem durant el desenvolupament del projecte, estalviant temps i millorant la productivitat.